این مقاله تحلیلی در ۴۵ صفحه ارائه شده است توضیحات با فرض ترک‌خوردگی سدهای بتنی ارائه شده است. ولی قابل ‌استفاده برای کلیه موضوعات مرتبط با بتن و مدل‌های رفتاری آن می‌باشد. همچنین مکانیک شکست و استفاده از مدل آسیب پلاستیک بتن نیز جنبه عمومی برای تمامی سازه‌های بتنی دارد. لذا کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از این مقاله در راستای پایان نامه ها و پروژه های خود بهره ببرند.

ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن

ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن

همچنین تئوری بتن آسیب پلاستیک شرح داده شده نیز؛ منحصراً برای نرم‌افزار ABAQUS  نبوده و در سایر برنامه‌هایی که قابلیت استفاده از این مدل بتن را دارند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.


فهرست مطالب

۱         ترک خوردگی و مدل‌های رفتاری بتن

۱-۱        مقدمه
۱-۲        تحلیل ترک خوردگی در سدهای بتنی
۱-۳        انواع ترک و علل آن در سدهای بتنی
۱-۳-۱     ترک‌های حرارتی
۱-۳-۲     ترک ناشی از جمع شدگی
۱-۳-۳     ترک ناشی از ذوب و انجماد
۱-۳-۴     ترک ناشی از واکنش شیمیایی
۱-۳-۵     ترک ناشی از بارگذاری بیش از حد
۱-۳-۶     ترک ناشی از حرکات پی
۱-۳-۷     ترک‌های سازه‌ای
۱-۴        مکانیک شکست بتن
۱-۴-۱     روش‌های تحلیل ترک
۱-۴-۲     ترک پخشی
۱-۴-۳     ترک مجزا
۱-۵        رفتار بتن
۱-۵-۱     رفتار بتن در فشار
۱-۵-۲     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی فشاری
۱-۵-۳     رفتار بتن تحت کشش
۱-۵-۴     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی کششی
۱-۶         مدل بتن موجود در نرم‌افزار ABAQUS
۱-۶-۱     مدل بتن ترک خورده
۱-۶-۲     مدل بتن شکننده
۱-۶-۳     مدل پلاستیک آسیب دیده بتن
۱-۷        تئوری مدل پلاستیک آسیب دیده بتن
۱-۷-۱     کاهش سختی الاستیک در هنگام نرم‌شوندگی کرنش
۱-۷-۲     رفتار تک محوری تناوبی
۱-۷-۳     تأثیر پارامتر بازیابی سختی فشاری
۱-۷-۴     سخت شدن کششی
۱-۷-۵     رفتار تنش-کرنش پس از شکست
۱-۷-۶     معیار انرژی شکست ترک
۱-۷-۷     کاربرد
۱-۷-۸     تعریف رفتار فشاری
۱-۷-۹     تعریف آسیب و بازیابی سختی
۱-۷-۱۰  بازیابی سختی
۱-۷-۱۱  شرط تسلیم
۱-۷-۱۲  جریان پلاستیک
۱-۸        معیارهای تسلیم و شکست
۱-۸-۱     معیار تنش برشی ماکزیمم
۱-۸-۲     معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم
۱-۹        خصوصیات مصالح
۱-۱۰      مدل بتن
۱-۱۰-۱  رفتار بتن تحت تنش تک محوری
۱-۱۰-۲  مشخصات پلاستیسیته بتن
۱-۱۱      اعمال ضرایب میرایی به بتن
۱-۱۱-۱  میرایی رایلی
۱-۱۱-۲  محاسبه ضرایب میرایی