این مقاله تحلیلی در ۴۵ صفحه در سایت سازه ۸۰۸ ارائه شده است توضیحات با فرض ترک‌خوردگی سدهای بتنی ارائه شده است. ولی قابل ‌استفاده برای کلیه موضوعات مرتبط با بتن و مدل‌های رفتاری آن می‌باشد. همچنین مکانیک شکست و استفاده از مدل آسیب پلاستیک بتن نیز جنبه عمومی برای تمامی سازه‌های بتنی دارد. لذا کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از این مقاله در راستای پایان نامه ها و پروژه های خود بهره ببرند.

ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن

ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن

همچنین تئوری بتن آسیب پلاستیک شرح داده شده نیز؛ منحصراً برای نرم‌افزار ABAQUS  نبوده و در سایر برنامه‌هایی که قابلیت استفاده از این مدل بتن را دارند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مشاهده‌ی فهرست

 دریافت از سازه ۸۰۸


فهرست مطالب

۱         ترک خوردگی و مدل‌های رفتاری بتن

۱-۱        مقدمه
۱-۲        تحلیل ترک خوردگی در سدهای بتنی
۱-۳        انواع ترک و علل آن در سدهای بتنی
۱-۳-۱     ترک‌های حرارتی
۱-۳-۲     ترک ناشی از جمع شدگی
۱-۳-۳     ترک ناشی از ذوب و انجماد
۱-۳-۴     ترک ناشی از واکنش شیمیایی
۱-۳-۵     ترک ناشی از بارگذاری بیش از حد
۱-۳-۶     ترک ناشی از حرکات پی
۱-۳-۷     ترک‌های سازه‌ای
۱-۴        مکانیک شکست بتن
۱-۴-۱     روش‌های تحلیل ترک
۱-۴-۲     ترک پخشی
۱-۴-۳     ترک مجزا
۱-۵        رفتار بتن
۱-۵-۱     رفتار بتن در فشار
۱-۵-۲     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی فشاری
۱-۵-۳     رفتار بتن تحت کشش
۱-۵-۴     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی کششی
۱-۶         مدل بتن موجود در نرم‌افزار ABAQUS
۱-۶-۱     مدل بتن ترک خورده
۱-۶-۲     مدل بتن شکننده
۱-۶-۳     مدل پلاستیک آسیب دیده بتن
۱-۷        تئوری مدل پلاستیک آسیب دیده بتن
۱-۷-۱     کاهش سختی الاستیک در هنگام نرم‌شوندگی کرنش
۱-۷-۲     رفتار تک محوری تناوبی
۱-۷-۳     تأثیر پارامتر بازیابی سختی فشاری
۱-۷-۴     سخت شدن کششی
۱-۷-۵     رفتار تنش-کرنش پس از شکست
۱-۷-۶     معیار انرژی شکست ترک
۱-۷-۷     کاربرد
۱-۷-۸     تعریف رفتار فشاری
۱-۷-۹     تعریف آسیب و بازیابی سختی
۱-۷-۱۰  بازیابی سختی
۱-۷-۱۱  شرط تسلیم
۱-۷-۱۲  جریان پلاستیک
۱-۸        معیارهای تسلیم و شکست
۱-۸-۱     معیار تنش برشی ماکزیمم
۱-۸-۲     معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم
۱-۹        خصوصیات مصالح
۱-۱۰      مدل بتن
۱-۱۰-۱  رفتار بتن تحت تنش تک محوری
۱-۱۰-۲  مشخصات پلاستیسیته بتن
۱-۱۱      اعمال ضرایب میرایی به بتن
۱-۱۱-۱  میرایی رایلی
۱-۱۱-۲  محاسبه ضرایب میرایی