دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس هیدرولیک-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFنمونه سوالات، درس هیدرولیک (قبل آزمون)-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس مکانیک سیالات-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس هیدرولوژی-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس بناهای آبی-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس مهندسی آب و فاضلاب-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس اصول مهندسی سد-نام استاد: مهندس نژادفرد

دریافت PDFسوالات امتحانی پایان ترم، درس اثرات زیست محیطی پروژه های آبی-نام استاد: مهندس نژادفرد